ساحل چشمانت

دلم درساحل دریای چشمانت

فریب مردمکها را چرا خورد

به شوقی کودکانه زد به دریا

و موجی امد ان بیچاره رو برد

/ 1 نظر / 51 بازدید
محمد پورغلامی

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ببيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــده محمد پورغلامي[ماچ]