پناهم می دهی امشب ؟

 

 

پناهم می دهی امشب ؟

 

 

میان آب و گل رقصان

 

 

میان خار و گل خندان

 

 

در آن آغوش نورانی

 

 

پناهم می دهی امشب ؟

 

 

دل و دین در کف یغما و من تنها

 

 

در این هنگام روحانی

 

 

پناهم می دهی امشب ؟

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید