واقعیت تلخ زندگی...

زمستانی سرد،کلاغی غذانداشت
تاجوجه هاشو سیرکنه

گوشت بدن خودش رومیکندومیدادبه
جوجه هاش.

زمستان تمام شدو کلاغ مرد.

امابچهاش زنده ماندنوگفتند:خوب
شدمرد،راحت شدیم ازغذای تکراری

این است واقعیت تلخ روزگار

/ 0 نظر / 12 بازدید