بایدترک کنم؟؟؟

 

شبیه کسی شده ام

 


که پشت دود سیگارش با خود می گوید :

 


...
باید ترک کنم !

 


سیگـار را...

 


خانه را...

 


زندگی را...

 


و باز پُکی دیگر می زند..

 

 

/ 4 نظر / 25 بازدید
marmar

ــــی و قــــت هـا بـعـضـــــــی هـا "بـی صــــــــــــــــــد ا" از زنـدگـیَـتــــــــــــــــــــــــــــ مـی ر و نــد " بـے خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا حـا فـظـے " بـا پـا ی ِ "بـر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــه " ر و ی ِ "نــــــــــــو ك ِ پـا پـــــــــــا و ر چـیــن پـــــــــــا و ر چـیـن تـا مـبـا د ا صـد ا ی ِ "تـــــــق تـ ــــــق" ِ كـفـش هـا شـا ن آ گـا هـتـــــــ كُـنـــــــد از رفـتـنـشــــــــا ن ... ! و ... ! این نهــــایـــت نامـــــردیســـــــــــــ ـــــــت !

marmar

عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده .. امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ! و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم! و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست .. و غمــت سـهم ِ مــن!

marmar

من از اعدام نمیترسم! نه از “چوبش” نه از “دارش” من از پایان بی دیدار میترسـم

off daughter

به تو عادت دارم،مثل پروانه به آتش،مثل عابد به عبادت و تو هرلحظه که ازمن دورى، من به ویرانگرى فاصله مى اندیشم.درکتاب احساس،واژه فاصله یک فاجعه معنا شده است. توتوانایى آنرا دارى که به این فاجعه پایان بخشى.