بودن یا خواستن؟؟؟

هـــمــیــشــه نــــه
ولــــی گـــاهـــی
مــیــان بـــودن و خـــواســتـن
فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــد
وقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــه
کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــی
ولــــــی نــــبـــــــایــــد
کــنـــارش بــــاشـــی ...

/ 2 نظر / 32 بازدید
sahari

به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید نه واسه خوشحالی... یا عشق بازی ... واسه ترس از فردای بدون اون

sahari

عزیز من لینکت کردم... دوست داشتی لینکم کن...