تنهایی....

 

به خودت می آیی،

 

 

 

یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند،

 

 

 

نه دستی که شانه هایت را بگیرد،

 

 

 

نه صدای که قشنگ تر از باد باشد

 

 

 

تنهایی یعنی این..

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

ازنبودنتـــــــ گلایـه ای نیستـــــــ تـــــومقـــصرنبــودی... مـــن عاشق نیستمــــــ وگرنه هزارویکــــ راه بودبـــرای پایبندکردنتـــ

off daughter

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی وخودش…

off daughter

گلم میبینی هنوزهمانم، همان قدرعاشق،همان قدربی دل، هرروزکه میگذردنگاهت عاشقترم می کندولبخندت شیفته ترم، خدامی داندکه چقدربخاطرنبودنت گریه می کنم.دوستت دارم…