کدام کوچه؟؟؟

امروز روز دیگریست...

یه روز از همان روزهای بی تو...

در به در این کوچه و آن کوچه...

می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!

ولی در کوچه هایی که پی تو می گردم همه بن بست است...

دلم آشوب و ضربان قلبم ناآرام!

بگو کدامین کوچه انتهایش دیدار توست

/ 2 نظر / 10 بازدید
یک کتاب

کتابخانه آنلاین ایرانیان، مرکز دانلود رایگان انواع کتاب های الکترونیکی، دارای فروشگاه و انجمن اختصاصی، WWW.1KETAB.COM

nell

چه سَخت اَستـــ هَـم پـآييز بآشَد، هَـم اَبر بآشَــــد، هَـم بآرآن بآشَد ، هَـم خيآبآن ِ خيس بــــآشَــــــــــد اَمـــــآ نَه تـــــو بآشي نَه دَستي بَـرآي فِشُردَن بآشَد، نَه پآيي بَـرآي قَدَم زَدَن بآشَد وَ نَه نگآهـــي بَـرآي زُل زَدَن