دلیل اشکهایم.....

نمی دانم که دانست او دلیل گریه هایم را ؟

نمی دانم که حس کرد او حضورش در سکوتم را ؟

و میدانم که می دانست زعاشق بودنش مستم

وجود ساده اش بوده که من اینگونه
دل بستم

/ 1 نظر / 7 بازدید
kazhal

جسارت می خواهد نزدیک شدن به افکار دختری که روزها مردانه با زندگی می جنگد، اما شب ها بالشتش از هق هق های دخترانه خیس است... - - - روستای دلم